Prawo nieruchomości i budowlane Warszawa

Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze firm zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, w tym funduszy inwestycyjnych o światowym zasięgu, a także deweloperów oraz firm państwowych i prywatnych realizujących inwestycje celu publicznego.

Z uwagi na posiadane doświadczenie i specjalizację Kancelarii CERTO, zakres świadczonych usług może obejmować szeroko rozumiane wsparcie prawne realizacji Projektów Klienta i obsługę na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami.

Oferujemy usługi prawne związane z branżą nieruchomości między innymi w zakresie:

 • Przygotowania pełnych informacji o nieruchomościach „Feasibility Study”, zawierających informacje o możliwościach inwestycyjnych,
  a także kompleksowych audytów prawnych (ustalenie stanu prawnego) nieruchomości „due dilligence”;
 • Pozyskania dokumentacji nieruchomości;
 • Obsługi prawnej transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości – prowadzenia negocjacji i rozmów, udzielanie porad i opinii prawnych, przygotowywanie umów oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji, sporządzanie analiz prawnych i raportów etc.;
 • Pozyskiwania wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjno-prawnych (pozwolenia na budowę, wpisy do mpzp, decyzje środowiskowe etc.) na cele inwestycji budowlanych Klientów;
 • Obsługi najmu/dzierżawy nieruchomości oraz realizacji wszelkich kwestii formalno-prawnych związanych z zarządzaniem i obrotem nieruchomościami;
 • Wsparcia prawnego komercjalizacji powierzchni biurowych i handlowych;
 • Wsparcia przy pozyskiwaniu tytułów prawnych do nieruchomości na cele inwestycji;
 • Obsługi zamówień publicznych i niepublicznych;
 • Udziału w postępowaniach w sprawach zamówień publicznych i niepublicznych, po stronie zamawiających oraz wykonawców;
 • Prowadzenia postępowań dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz pełna obsługa prawna ewentualnych postępowań administracyjnych i sądowych.

Ponadto, Kancelaria CERTO podejmie się również bieżącej obsługi prawnej Klienta w pełnym zakresie, w tym na przykład:

 • Pełnej obsługi prawnej w zakresie spraw wewnętrznych (korporacyjnych) Klienta, w tym opracowywania i opiniowania strategii, wszelkich umów oraz dokumentów wewnętrznych oraz tworzenia niezbędnych procedur i regulaminów wewnętrznych oraz pomocy w ich wdrożeniu;
 • Również pełnej obsługi prawnej spółek celowych (SPVs);
 • Przygotowania i negocjowania potrzebnych umów z kontrahentami prywatnymi i instytucjonalnymi;
 • Przygotowania umów z pracownikami i zleceniobiorcami;
 • Obsługi procesów Klienta, w tym windykacyjnych, pracowniczych  oraz o charakterze administracyjnoprawnym;
 • Ochrony własności przemysłowej, znaków towarowych i patentów.

Nasze doświadczenie w powyższym zakresie potwierdzają: A Alzheimer Zbigniew Lasota.