Odzyskiwanie mienia przedwojennego Warszawa

Kancelaria realizuje również działania w obszarze likwidacji skutków naruszeń prawa własności w szczególności dokonanych dekretem z 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy („dekret Bieruta”; „dekret warszawski”).

W szczególności, wchodzi w to świadczenie przez Kancelarię usług prawnych i doradczych na rzecz Klientów, w sprawie o zwrot majątku bądź zadośćuczynienie, za bezprawne zawłaszczenie przez Państwo Polskie majątków należących do spółek przedwojennych w tym reaktywacji tych spółek.

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w przedmiocie uchylenia/stwierdzenia nieważności decyzji „nacjonalizacyjnych” lub uznania ich za wydane z naruszeniem prawa. Po wyeliminowaniu z obrotu prawnego bezprawnych orzeczeń administracyjnych, przystępujemy do restytucji mienia w naturze lub gdy jest to niemożliwe z uwagi na zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych, realizujemy w imieniu naszych Klientów roszczenia odszkodowawcze. Kancelaria zajmują się również sprawami dotyczącymi rozliczania nakładów poczynionych przez organy państwowe na odzyskane nieruchomości, dochodzeniem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, regulacją zasad zarządu nieruchomością, a także eksmisją lokatorów i obsługą transakcji zbycia odzyskanych nieruchomości lub ich wynajmu. Niezależnie od reprezentacji Klientów przed polskimi organami administracji i sądami, nasi prawnicy przygotowują skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W skład działań związanych z odzyskiwaniem nieruchomości zawłaszczonych przez państwo po II Wojnie Światowej, w zależności od rodzaju nieruchomości oraz zgromadzonej dokumentacji, mogą wchodzić na przykład:

  • pełna analiza i doradztwo w zakresie dokumentów dotyczących utraconych nieruchomości Klienta oraz dokumentów spółek i ich aktywów, obejmujące treść dokumentów rejestrowych KRS i RHB, akcji, korporacyjnych – archiwalnych i bieżących, Ksiąg Wieczystych, wypisów z Rejestru Gruntów, dokumentacji geodezyjnej i innej Urzędu Gminy, Ministerstwa Gospodarki, Archiwum Akt Nowych, etc.;
  • sporządzenie i złożenie wniosków do KW o wpis roszczeń;
  • zaskarżenie (o ile stan prawny będzie na to pozwalał) decyzji nacjonalizacyjnych, na podstawie których nastąpiło zawłaszczenie mienia;
  • sporządzenie i złożenie wszelkich wniosków, pism i dokumentów, które okażą się konieczne w toku działań zmierzających do odzyskania kontroli nad spółkami;
  • uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach akcjonariuszy/wspólników spółek jako pełnomocnik Klienta;
  • reprezentacja w opisanym wyżej zakresie, przed wszelkimi urzędami, organami i instytucjami oraz także osobami fizycznymi i prawnymi,
    w tym do składania dokumentacji, korespondencji i wniosków;
  • etc.