Informacje dla mediów

Sąd oddalił zarzuty Wonga przeciwko Kancelarii CERTO

Wygrana sądowa z firmą pożyczkową to jasny sygnał, że działalność Kancelarii CERTO w ocenie Sądu jest zasadna.

15 czerwca 2021 r. spółka Wonga pozwała Kancelarię Prawną CERTO, domagając się uznania za bezskuteczne umów zawartych przez Kancelarię CERTO z klientami, którym spółka Wonga udzieliła wcześniej pożyczki.

W wyrokach z dnia 8 i 10 lutego br.  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy oddalił powództwo, uznając za bezzasadne zastrzeżenia zgłoszone do umów podpisanych przez Kancelarię CERTO z jej klientami.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku:

„Powód [Wonga] podnosi, że wynagrodzenie, które dłużnik uiścił na rzecz pozwanego [Kancelarii CERTO], dłużnik mógł przeznaczyć na spłatę długu u powoda. Wywodził, że zawarcie umowy z pozwanym pogłębiło stan niewypłacalności dłużnika i doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli, w związku z czym wnosił o uznanie tej Umowy za bezskuteczną w stosunku do niego, wywodząc swe roszczenie ze skargi pauliańskiej.(…)

(…) Powództwo zostało oddalone z uwagi na niewykazanie przez powoda zaistnienia wszystkich niezbędnych przesłanek skargi pauliańskiej. (…)

(…) Zdaniem Sądu przedstawiony przez powoda raport, jak również sam fakt posiadania przez dłużnika niespłaconych zobowiązań, w tym wobec powoda, nie przesądza o tym, że dłużnik stał się niewypłacalny wskutek zawarcia umowy z pozwanym, a tym bardziej, że przesłanka ta istniała w chwili zamknięcia rozprawy. (…)

(…) wskazać należy, że jednorazowa opłata wstępna związana z zawarciem umowy była stosunkowo niska (1 000 zł netto). Kolejne opłaty prowizyjne miały być regulowane wyłącznie w przypadku wynegocjowania na rzecz dłużnika korzystnych warunków spłaty należności wobec wierzycieli i uzależnione były od wysokości wynegocjowanej obniżki zadłużenia. (…) Zapłata 1 250,00 zł nie stanowi w tej sytuacji w ocenie Sądu okoliczności, która w oczywisty, domniemany sposób spowodowałaby niewypłacalność dłużnika. (…)”

W obu przypadkach Sąd zasądził również od spółki Wonga na rzecz Kancelarii CERTO odpowiednie kwoty na pokrycie kosztów procesu.

09.03.2022

Odpowiedź na komunikat o zarzutach Prezesa UOKiK przeciwko Certo